top of page

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

 

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese jobpoint@jobpoint.sk  alebo na adrese JOBPOINT, spol. s r.o., Medená 10/K, 811 02.

 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom.

Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:   JOBPOINT, s.r.o.

Adresa:Medená 10/K, Bratislava 811 02

E-mail:jobpoint@jobpoint.sk

 

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene.

Účel - dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov - citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie - akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Geolokalizačné údaje - údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo počítača.

Sociodemografické údaje - informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie.

Príjemca - fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Služba - akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda služby našej personálnej agentúry.

 

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a klientsku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich firemných klientoch, ktorí majú o naše služby záujem a uzatvárajú s nami zmluvu. Tiež spracúvame osobné údaje o uchádzačoch do zamestnania.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje ako meno, priezvisko, bydlisko; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ, tiež Vaše IČO a sídlo.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, adresa.

Údaje týkajúce sa zdravia
Ide o údaje získane pri poskytovaní našich služieb v rámci psychodiagnostiky, pri ktorej používame širokú škálu špecializovaných testov na odhalenie a pomenovanie osobnostných predpokladov, záujmov, štruktúry intelektu, motivácie a schopností človeka.

Sociodemografické údaje
Ide o štatistické údaje typu vek, pohlavie, vzdelanie, zamestnanie.

Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás využili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné  služby.

Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

 

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:

 • bez potreby Vášho súhlasu

 • s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim klientom a nami, ako poskytovateľom služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, klientsku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné a je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie
Na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené v životopise a iné informácie získané pri osobnom pohovore, vrátane údajov týkajúcich sa zdravia, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Poskytovaný súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli poskytovať služby v oblasti uplatnenia sa na trhu práce zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Bez takto udeleného súhlasu by sme Vám ich poskytovať nemohli.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u JOBPOINT, s.r.o., písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

Kontakt:   JOBPOINT, s.r.o.

Adresa:Medená 10/K, Bratislava 811 02

E-mail:jobpoint@jobpoint.sk

 

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov ako uchádzač o zamestnanie na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie, trvá tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Uvedenú dobu môžete predĺžiť o ďalší rok novým zaevidovaní sa v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie a udelením nového súhlasu, či už on-line na našej stránke www.jobpoint.sk alebo emailom na jobpoint@jobpoint.sk

 

6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku pri zaregistrovaní sa užívateľa

V zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné nás kontaktovať. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

7. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,

 • priamo od Vás udelením súhlasu pri využívaní našich služieb (napr. uplatnenie sa na trhu práce),

 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

 

8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete, aby sme ďalej na tento účel Vaše osobné údaje spracúvali? Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.

 • Uveďte, komu odvolanie podávate.

 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.

 

9. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad softvér, elektronická kalkulačka a pod.

Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytovanie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.

 

10. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ´, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

11. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť samostatne u JOBPOINT, spol. s r.o. emailom na adresu jobpoint@jobpoint.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Medená 10/K, Bratislava 811 02.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

12. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

 K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a klienti, pre ktorých vyhľadáva zamestnancov. Taktiež zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

13. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

14. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť v JOBPOINT, spol. s r.o. emailom na adresu jobpoint@jobpoint.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Medená 10/K, Bratislava 811 02.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 16.04.2018.

bottom of page